KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem zamówienia na zakup książek jest Mateusz Kabatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kabatek (adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 49/3, 76-200 Słupsk).

2) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji zamówień, a także przysługujących uprawnień, można kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@samolotywywiadowcze.pl (Administrator nie powoływał Inspektora Ochrony Danych).

3) Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i NIP, będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów (książek), której jest Pani/Pan stroną.

4) Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem firm kurierskich obsługujących wysyłkę, instytucji finansowych obsługujących płatności, dostawców usług IT, dostawców usług księgowych, podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych, organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub zmiany.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

10) Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.