§ 1.

1. Strona internetowa samolotywywiadowcze.pl jest administrowana przez Mateusza Kabatka prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kabatek, NIP 8393041654, REGON 381175052, adres: ul. Adama Mickiewicza 49/3, 76-200 Słupsk, tel. 504 998 622, kontakt@radcakabatek.pl, zwanego dalej „Sprzedającym”.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki składania zamówień na produkty przedstawiane przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej samolotywywiadowcze.pl, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów dostawy, dostarczania zamówionych towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Do przeglądania strony internetowej samolotywywiadowcze.pl oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki pocztowej e-mail), a także zarejestrowanego w Polsce numeru telefonu.

4. Przeglądanie strony internetowej samolotywywiadowcze.pl, jak również składanie zamówień przez Klienta nie wymaga rejestracji.

§ 2.

1. Informacje opublikowane na stronie internetowej samolotywywiadowcze.pl są zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Złożenie przez Klienta zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Wypełniając i wysyłając formularz zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego towaru.

2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sprzedającego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

1) wejść na stronę internetową samolotywywiadowcze.pl i wybrać zakładkę „ZAMÓW”;

2) wypełnić pola formularza przeznaczone na dane identyfikujące Klienta;

3) wybrać metodę dostawy (wysyłki) i ilość zamawianego towaru;

4) wysłać wypełniony formularz, klikając na przycisk „Złóż zamówienie”.

3. Zamówienie uznaje się za prawidłowo złożone, gdy w formularzu zamówienia wskazane zostaną prawidłowe dane identyfikujące Klienta, tj.: imię i nazwisko albo firma, metoda dostawy, adres dostawy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować, a brak tych informacji skutkowałby brakiem możliwości realizacji zamówienia.

5. Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedającego za pomocą zwrotnej wiadomości elektronicznej wysyłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta podany w formularzu zamówienia. Wiadomość zwrotna zawierać będzie w szczególności informację o ilości i rodzaju zamówionego towaru, wysokości zobowiązania Klienta i sposobie zapłaty, przy czym zapłata następować będzie wyłącznie z góry, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 15109027630000000144231202.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego i zwróci ewentualnie otrzymane od niego uprzednio świadczenie.

7. Realizacja zamówienia (wysyłka towarów) następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego pełnej kwoty należności tytułem ceny i kosztów dostawy. W przypadku braku zaksięgowania pełnej kwoty należności w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania zwrotnej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta podany w formularzu zamówienia (termin zapłaty), uznaje się, że zamówienie zostało anulowane, a ewentualnie otrzymane od Klienta świadczenie podlega zwrotowi.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, dotycząca sprzedaży danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

§ 3.

1. Dostawa zamówionego przez Klienta towaru następuje metodą wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia, tj. za pośrednictwem Paczkomatu InPost (usługa świadczona przez InPost Sp. z o.o.) albo Paczki Envelo (usługa świadczona przez Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.).

2. Klient ponosi za pośrednictwem Sprzedającego koszt dostawy zamówionych towarów na rzecz podmiotu dokonującego dostawy.

3. Koszt dostawy dokonywanej na terenie Polski jest doliczany do wartości zamówienia i wynosi:

1) 15 zł – w przypadku dostawy przy użyciu Paczkomatu InPost;

2) 15 zł – w przypadku dostawy Paczką Envelo.

3. W przypadku wskazania przez Klienta miejsca dostawy zamówienia poza terenem Polski oraz w przypadku zamówienia więcej niż pięciu egzemplarzy książek koszty dostawy ustalane są indywidualnie. W takim przypadku Sprzedający poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej o koszcie dostawy. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów dostawy, z zastrzeżeniem przepisu § 2 ust. 7 Regulaminu.

4. Sprzedający nada przesyłkę zawierającą zamówione towary w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania na swoim rachunku bankowym pełnej kwoty należności tytułem ceny i kosztów dostawy. Doręczenie przesyłki winno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia nadania.

§ 4.

1. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (na Sprzedającym spoczywa prawny obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad).

2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Reklamacji dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedającego o niezgodności towaru z umową. Sprzedający rozpatruje reklamacje złożone na piśmie, przesłane pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@radcakabatek.pl.

4. Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację konsumenta we wskazanym terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 2–4 oraz odrębnych przepisów, konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o sposobach i trybach wszczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zostały opublikowane na stronie internetowej uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 5.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2–8. Konsument może odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 6.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2022 r.

Załącznik

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kabatek, ul. Adama Mickiewicza 49/3, 76-200 Słupsk, kontakt@radcakabatek.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.