Pomimo upływu ponad stu lat od momentu zdobycia przez Polaków pierwszych samolotów wojskowych produkcji niemieckiej, historia ich służby w polskich siłach powietrznych nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania. Co prawda tematyka ta pojawiała się w bogatej literaturze przedmiotu, lecz nigdy nie stanowiła głównego wątku rozważań. Książka „Niemieckie samoloty wojskowe w lotnictwie polskim 1918–1924” jest zatem pierwszą w historiografii próbą przedstawienia dziejów wybranych typów maszyn wytworzonych przez niemieckie przedsiębiorstwa przemysłu lotniczego i użytkowanych przez polskie lotnictwo wojskowe. Z uwagi na obszerność zagadnienia, w publikacji opisano wyłącznie służbę samolotów Halberstadt Cl.II, Halberstadt Cl.IV, Halberstadt C.V, LVG C.VI oraz Hannover Cl.V. Celem autorów – Mateusza Kabatka i ks. Roberta Kulczyńskiego SDB – jest natomiast opracowanie kolejnych części (tomów), które przedstawiałyby łącznie wszystkie samoloty wojskowe niemieckiej produkcji w lotnictwie polskim.

Główną bazę źródłową pracy stanowiły dokumenty pochodzące z Centralnego Archiwum Wojskowego. Spośród nich szczególnie pomocne okazały się materiały z zespołów archiwalnych: Inspektorat Wojsk Lotniczych b. zaboru pruskiego (sygn. I.170.3.), Dowództwo Wojsk Lotniczych (sygn. I.300.38.), Inspektorat Wojsk Lotniczych (sygn. I.300.39.), Szefostwo Lotnictwa Naczelnego Dowództwa (sygn. I.301.12.), Ekspozytura Ministerstwa Spraw Wojskowych dla Spraw Demobilizacji 1920–1921 (sygn. I.300.75.), które pozwoliły na szczegółowe odtworzenie losów poszczególnych samolotów. Cennym dopełnieniem archiwaliów były liczne zdjęcia dokumentujące służbę poszczególnych samolotów w lotnictwie polskim. Dzięki drobiazgowej analizie pozyskanych fotografii udało się odtworzyć niektóre szczegóły związane z eksploatacją tych maszyn, jak również przygotować plansze barwne ukazujące malowanie wybranych samolotów. Ich wykonanie autorzy powierzyli wybitnemu rysownikowi i ilustratorowi – Arkadiuszowi Wróblowi.